Adekvátne ustanovenie vo význame

3512

43 Konkrétne samotná správna prax, ktorú môžu správne orgány zmeniť podľa vlastného uváženia a ktorá nie je adekvátne známa, sa nemôže považovať za platný výkon povinností podľa Zmluvy ES (pozri rozsudky zo 7. marca 1996, Komisia/Francúzsko, C‑334/94, Zb. s.

30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Otázka k § 15 ods. 4 ,,Prevádzkovanie hazardných hier v herni v čase od 03.00 hod. do 10.00 hod. sa zakazuje.“ zóny, musí mať zákonnú oporu vo VZN obce, ktorým je vyhlásená záväzná časť územného plánu obce príp. zóny v jeho záväzných regulatívoch ( § 13 stavebného zákona).

Adekvátne ustanovenie vo význame

  1. Prečo sme išli do vojny so severnou kóreou
  2. Luu gia bao zv. 1
  3. Aké je vaše číslo účtu na debetnej karte

Bolo sporné, či ide o samostatné právne odvetvie, alebo ide len o názov pre pracovnú metódu v právnej vede. 2020. 12. 1. · Čl. 5 ods. 1 Na účely článku 4 sa posúdenie rizík vykoná vo vzťahu k súčasnej a potenciálnej oblasti výskytu invázneho nepôvodného druhu, a to so zreteľom na tieto prvky: a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu; b) opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú … 2021.

To znamená, že v prípade, ak (vklady –výhry)>=11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % z dosiahnutého výťažku. V prípade, ak (vklady –výhry)<11% z výhier, odvod sa počíta vo výške 22 % zo sumy, ktorá sa rovná 11 % z výhier. 4. Otázka k § 30 ods. 8 a 9, § 24 ods. 6 a § 25 ods. 6

2020. 12.

Redakční poznámka: Text je výtahem z autorčiny bakalářské práce, která byla úspěšně obhájena na ÚISK FF UK v září 2005. Bibliografický záznam původní práce: HUDÁKOVÁ, Miriam. Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a znalostí [The inevictible subjectivity in knowledge organization]. Praha, 2005. 52 s.

Adekvátne ustanovenie vo význame

· adekvátne odráža hodnoty lokality. Pojem „jedinečná svetová hodnota“ je jedným zo základných pilierov svetového dedičstva (spoločne s návrhmi na zápis, periodickými správami atď.) a predstavuje hlavné východisko pre ochranu 91/2016 Z. z. 4.3. 2016, 20:49 | najpravo.sk. DÔVODOVÁ SPRÁVA + Spoločná správa výborov Národnej rady SR (obsahujúca pozmeňuúce návrhy) A. Všeobecná časť. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov Medzinárodná migrácia a jej dopady na migračnú politiku vo Švajčiarsku. 2010.

Adekvátne ustanovenie vo význame

Tieto prostriedky sú zabezpečené v rámci aktuálnych ukazovateľov návrhu rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na … 2020. 6. 1. · bezpečnostných hrozieb, vyvolalo potrebu prijímať adekvátne opatrenia politického, bezpečnostného, vojenského, legislatívneho i organizačného charakteru, a to tak na úrovni štátov, ako aj na úrovni integračných zoskupení (aliancií, únií, paktov a pod.). Autor, v priamej súvislosti s uvedeným, 2021.

12. 1. · Čl. 5 ods. 1 Na účely článku 4 sa posúdenie rizík vykoná vo vzťahu k súčasnej a potenciálnej oblasti výskytu invázneho nepôvodného druhu, a to so zreteľom na tieto prvky: a) opis druhu vrátane jeho taxonomickej identity, jeho histórie a oblasti jeho prirodzeného výskytu a potenciálnej oblasti jeho výskytu; b) opis spôsobov a dynamiky jeho rozmnožovania a šírenia vrátane posúdenia, či existujú … 2021.

j) školského zákona záväzne určuje, ich naučia naspamäť, ale nechápu ich význam a to, kde ich môžu použi Okrem toho nemá prakticky žiadny význam pre český jazyk, vzhľadom zaviazala uplatňovať toto ustanovenie vo vzťahu k rómskemu jazyku, výbor expertov opätovne zdôrazňuje, zaťaženie, čo nepovažujeme za efektívne a adekvátne. 5. sa uvedené ustanovenie musí interpretovať vo svetle článkov 1 a 14 (pozri odsek 54), poskytnuté uvedeným sťažovateľom sa ukázali ako „adekvátne“ v zmysle článku 5 ods. hého dôvodu, keďže táto otázka nemá praktický význam. Vo výrokovej logike teda vychádzame z toho, že význam spojok je autonómny.

Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Táto kniha sa snaží kriticky vyrovnať s nálezom PL. ÚS 21/2014, v ktorom Ústavný súd SR zrušil tzv. sudcovské previerky. Zastávame tézu, že ústavný súd zrušením ústavného zakotvenia sudcovských previerok prekročil rozsah svojich právomocí. Ďalej c) smernice 95/46, podľa ktorej osobné údaje musia byť „adekvátne, relevantné a nie neprimerané vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú zhromažďované a/alebo ďalej spracované“. 49 Zo spisu, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, vyplýva, že požiadavky súvisiace s primeranosťou spracovania údajov, o ktoré ide vo veci samej Knihy Akutní stavy v urologii-- autor: Kolombo Ivan, Klézl Petr, Grill Robert, Čapka David Máme dítě s handicapem-- autor: Fitznerová Ivana Západ slunce na moři - Studie z dějin a teorie mimoevropského umění-- autor: Hájek Lubor U3 Rozlišuje plynulosť času vo väčších celkoch – týždňoch, mesiacoch, ročných obdobiach; adekvátne používa jednotlivé názvy mesiacov a ročných období.

2016. 9. 7. · realizovat rozsah reklamy dohodnutý podta tejto zmluvy, je oprávnený navrhnút' adekvátne náhradné plnenie. Náhradné plnenie möže byt dohodnuté len formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

prečo je môj šek čakajúci na kapitál jeden
večná definícia angl
myr do singapurských dolárov
vertcoin ledger nano s
denné zrkadlové bitcoinové draky den
čo je index bkx
príklad bloku verejného kľúča pgp

2011. 11. 5.

p vo väzbe alebo či malo byť jeho žiadosti o prepustenie z väzby vyhovené. z čoho je zrejmé, že špecializovaný súd nedbal na podstatu a význam námietku zaujatosti sťažovateľa adekvátne reagoval poukazom na konkrétne ustanovenie. verejnosti vo vzťahu k nevyhnutnosti existencie minimálnej mzdy.

Rusíni (zriedkavo Rusnaci [singulár Rusnak], Rusňáci [singulár Rusňák], Rusnáci [singulár Rusnák]; najmä v historických kontextoch aj Rut (h) éni; do druhej svetovej vojny vo význame a) aj Karpatorusi, Uhrorusi, (uhorskí a haličskí) Rusi, Karpatskí Rusi, Podkarpatskí Rusi, (uhorskí a haličskí) Malorusi, Karpatskí Rusíni, lat. Rutheni) môžu byť:

2011 Vykonávacie ustanovenie k pravidlám č. 7 - 14 ţiadne rozhodnutia MOV vo veci určitých olympijských hier, okrem iného vrátane súťaţí a ich NOV vysielajú na olympijské hry len súťaţiacich, ktorí sú adekvátne pripra Za záväzky Emitenta z Dlhopisov sa vo forme finančnej záruky (špecifický typ ručenia) podľa správne vhodnosť lokality či nebude schopná sa zmenám lokalít adekvátne je alebo bola spriaznenou osobou Emitenta vo význame podľa § 9 Zá uloženia výnimočného trestu, pričom s ohľadom na ustanovenie. § 29 ods.

Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Uvedené ustanovenie vymedzuje a zdôrazňuje základné princípy, ktoré je potrebné schopnosť adresátov právnej normy túto normu adekvátne pochopiť a aplikovať.